Tiesitkö, että me Industryhackillä emme vain auta asiakkaitamme löytämään oikeita kumppaneita ja käynnistämään kehitysprojekteja tehokkaasti, vaan teemme myös erilaisia selvitystöitä asiakkaidemme kehitystoiminnan ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi?

Tyypillisesti selvitystyössä pureudutaan johonkin asiakkaallamme olevaan ongelmaan tai ilmiöön erilaisten menetelmien avulla. Selvitystyö voi rakentua esimerkiksi seuraavista elementeistä:

  • Asiantuntijahaastattelut soveltuviin viiteryhmiin
  • Taustatutkimus kontekstin selvittämiseksi ja kirkastamiseksi
  • Tiedon tuottaminen tai palautteen saaminen osallistavan työpajan avulla

Selvitystyön lopputuloksena syntyy aina kattava ja helppolukuinen raportti, joka auttaa asiakastamme päätöksenteossa ja kehitystoimintaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Yhtenä esimerkkinä, teimme NewCo Helsingille selvitystyön tekoälyekosysteemistä pääkaupunkiseudulla. Yksi työn tavoitteista oli selvittää missä vaiheessa tekoälyn ekosysteemin rakentuminen oli sillä hetkellä ja ketkä ovat sen keskeisiä toimijoita. Työ alkoi tarkempien tutkimuskysymysten määrittelyllä sekä tavoitteiden kirkastamisella: millaisia tavoitteita NewCo Helsingillä oli määriteltyjen tutkimusaiheiden suhteen ja millä laajuudella tutkimus haluttiin toteuttaa. 

Kyseinen selvitystyö toteutettiin laajana haastattelututkimuksena. Haastattelut oli jaettu tutkimuskysymysten mukaan kolmeen kategoriaan, joihin jokaiseen tunnistettiin omat viiteryhmänsä sekä toivotut haastateltavat tahot. Haastattelukysymykset muodostettiin taustatutkimuksen, työn tavoitteiden ja NewCo Helsingin toiveiden perusteella. Yhteensä haastatteluita tehtiin 20 kappaletta. Haastatteluiden jälkeen seurasi merkittävin vaihe, eli yhteenvedon ja johtopäätösten muodostaminen haastattelumateriaalin perusteella. Työn tuloksena NewCo Helsingille saatiin luotua haastatteluiden keskeisimmät huomiot kokoavan raportin ohella konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Selvitystyön sivutuotteena syntyi myös oheinen infograafi.

Toinen esimerkki selvitystyöstä on Business Tampereelle tekemämme selvitystyö, jossa yhdistyivät taustatutkimus, benchmarking, haastattelut ja toimintamallin luominen edellisten pohjalta. Business Tampereella oli selkeä tarve uudenlaiselle toimintamallille, jota varten tarvittiin näkemystä ja selvitystä parhaiten tähän sopivista vaihtoehdoista. Tätä tietoa kerättiin viiden haastattelun avulla, sekä tekemällä vertailevaa kirjallisuuskatsausta ja benchmarkingia vastaaviin toimintamalleihin. 

Haastatteluiden ohella hyödynnettiin työpajaa, jossa haastateltavat pääsivät tutustumaan alustavien tulosten perusteella muodostettuun toimintamalliin ja antamaan siitä palautetta. Työpaja oli tehokas tapa osallistaa projektin eri tahoja ja lisäksi työskennellä haluttujen aiheiden parissa. Lopputuloksena selvitystyöstä Business Tampere sai uuden toimintamallin kuvauksen, ehdotetun roadmapin sekä kattavan haastattelumateriaalin keskusteluiden jatkamiseksi eri viiteryhmien parissa.

Selvitystyö on hyvä ratkaisu tilanteeseen, jossa kehitystoiminnan nykytilaa halutaan kartoittaa, sen mahdollisia ongelmia tunnistaa ja siten mahdollistaa sen kehittäminen. Riippuen työn fokuksesta, selvitystyön avulla saadaan tutkittua vertailukohteita, kartoitettua eri viiteryhmien tarpeita, mielipiteitä ja ajatuksia sekä siten luotua täysin uutta tietoa. Selvitystyön ei siis tarvitse olla pelkkä markkinakartoitus, vaan se kannattaa nähdä välineenä sitoa uuden kehittäminen laajempaan kontekstiin, parantaa omia valmiuksia ja kyvykkyyttä onnistuneeseen kehittämiseen, ja ylipäätään saada syvällisempää tietoa ja ymmärrystä halutusta aiheesta ennen toimeen ryhtymistä.

Satu Huotari

Co-creation manager

+358 40 847 4112