NewCo Helsinki

NewCo Helsinki edistää Helsingin kaupungin yrityskulttuuria ja startup-toimintaa. He tarjoavat aloittaville ja jo toimiville yrityksille kattavaa perustietoa, tukitoimia ja toimintamalleja menestyvään liiketoimintaan. Lisäksi NewCo Helsinki avustaa nousukiitoon lähteviä startupeja hankkimaan rahoitusta, yhteistyökumppaneita ja verkostoja kansainvälistymiseen.

”Halusimme selvittää paikallista tekoälyekosysteemiä ja siitä syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia Helsingissä ja saimme lopputuloksena kattavan yleiskuvan päätöksentekomme tueksi. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön lopputulokseen Industryhackin kanssa.”

Tommo Koivusalo, Yksikön päällikkö, Helsingin Kaupunki

Yhteistyömme

Teimme NewCo Helsingille selvitystyön tekoälyekosysteemistä pääkaupunkiseudulla. Yksi työn tavoitteista oli selvittää missä vaiheessa tekoälyn ekosysteemin rakentuminen oli sillä hetkellä ja ketkä ovat sen keskeisiä toimijoita. Työ alkoi tarkempien tutkimuskysymysten määrittelyllä sekä tavoitteiden kirkastamisella: millaisia tavoitteita NewCo Helsingillä oli määriteltyjen tutkimusaiheiden suhteen ja millä laajuudella tutkimus haluttiin toteuttaa.

Kyseinen selvitystyö toteutettiin laajana haastattelututkimuksena. Haastattelut oli jaettu tutkimuskysymysten mukaan kolmeen kategoriaan, joihin jokaiseen tunnistettiin omat viiteryhmänsä sekä toivotut haastateltavat tahot. Haastattelukysymykset muodostettiin taustatutkimuksen, työn tavoitteiden ja NewCo Helsingin toiveiden perusteella. Yhteensä haastatteluita tehtiin 20 kappaletta. Haastatteluiden jälkeen seurasi merkittävin vaihe, eli yhteenvedon ja johtopäätösten muodostaminen haastattelumateriaalin perusteella.

Yhteistyön tulokset

Yhteistyön tuloksena NewCo Helsingille saatiin luotua haastatteluiden keskeisimmät huomiot kokoavan raportin ohella konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tekoälyekosysteemin tukemiseen ja kehittämiseen. Ekosysteemikartoituksen keskeisimpiä huomioita olivat johtopäätökset sen kehittymisestä sekä toimijaprofiilit.